Close
Type at least 1 character to search
PROENERGIA

Няма разлика в качеството на горивата тук и в другите страни от ЕС

ДИМКА ИВАНОВА, ГЛАВЕН ДИРЕКТОР „КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА” В ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР:

НЯМА РАЗЛИКА В КАЧЕСТВОТО НА ГОРИВАТА ТУК И В ДРУГИТЕ СТРАНИ ОТ ЕС

ДАМТН е държавния орган, натоварен с контрола на качеството на течните горива в страната сред множеството други задачи на агенцията. Кажете с няколко думи кой реално контролира пазара на течни горива в страната.

 • Аз мога да кажа само кой контролира пазара относно качеството на течните горива в страната. Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) чрез длъжностните лица на Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” осъществява контрол върху спазване на изискванията за качество на течните горива, биогоривата и техните смеси с течни горива от нефтен произход при тяхното пускане на пазара, разпространение, транспортиране и използване. Контролът  се състои от извършване на   проверки на обекти, разпространяващи течни горива на територията на цялата страна, последващо изпитване в нашите акредитирани лаборатории и експертиза в съответствие със Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за енергията от възобновяеми източници и  Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.

Кои са предизвикателствата и проблемите пред работата на агенцията в сферата на контрола на горивата?

 • На основание правомощията, регламентирани от нормативната уредба, както и въз основа на опита в дейността през предходните години, ефективността от контролната дейност през последните две години беше повишена значително чрез:

– увеличаване на броя проверени обекти с вземане на проби от течно гориво – на практика всички проверки на обекти, разпространяващи течни горива са с вземане на проби;

–  постоянно актуализиране на базата данни със съществуващи обекти;

– извършване на тематични проверки, свързани със сезонни характеристики на течните горива;

– въвеждане на  ротационни проверки чрез промяна на екипите от инспектори, отговорни за проверките на определен район;

– разширяване на обхвата на акредитация на Изпитвателната лаборатория за горива, смазочни материали и присадки, което увеличава нашите възможности за извършване на изпитвания по нови физико-химични характеристики.

Предприемат се мерки, с които  гарантираме надеждността и валидността на резултатите от изпитване в нашите лаборатории, например всеки месец на лабораториите се дават за анализ „слепи проби“,  граничните резултати, получени в подвижните лаборатории задължително се повтарят в стационарна лаборатория и се докладват резултати, получени в условия на повторяемост, повторно се изпитват  съответстващи в подвижните лаборатории проби в стационарна лаборатория и др.

През 2020 г. Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол беше изменена и допълнена след процедура по нотификация. Едно от съществените изменения на Наредбата е, че се въведе процедура по спор съгласно изискванията на БДС EN ISO 4259-2.  БДС EN ISO 4259-2 е задължителният стандарт за провеждане на спор съгласно основната Европейската директива 98/70/ЕО за качеството на бензиновите и дизеловите горива и стандартите БДС EN 590 „Автомобилни горива. Гориво за дизелови двигатели. Изисквания и методи за изпитване”  и БДС EN 228 „Автомобилни горива. Бензин, несъдържащ олово. Изисквания и методи за изпитване”. Създали сме организация, така че процедурата по спор да се провежда максимално бързо, включително изготвяне на експертизите на различните етапи от процедурата. Ние съзнаваме нашата огромна отговорност и се стремим да сътрудничим с всички заинтересовани страни, включително с  фирмите, които проверяваме.

Другото предизвикателство за нас беше, че през 2021 г. постепенно се въведе модул „Контрол на качеството на течните горива“, разработен  в рамките на проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност“: „Изграждане на Web базирана информационна система, включваща създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни, за нуждите на ДАМТН“. Чрез разработената система е осигурена възможност за случаен избор на обекти за проверки с цел намаляване субективния фактор при планиране, въвеждане на всички данни от извършената контролна дейност, на базата на които  се  генерират издавани от дирекцията документи като Протоколи за проверка и вземане на проби, Заявки за изпитване, Протоколи от изпитване, Експертни заключения, Констативни протоколи, Експертизи във връзка с процедура по спор, Актове за административни нарушения и Наказателни постановления. Системата поддържа различни регистри и дава възможност да се изготвят справки за осъществения контрол на качеството на течните горива. Въвеждането на Web базираната информационна система повишава ефективността на контрола на течните горива и осигурява пълна проследимост на данните.

Има съмнения сред хората, че горивата в страната не са качествени, въпреки данните, че сме с едни от най-ниския брой несъотвестващи със стандартите за качество проби в ЕС.

 • Аз трудно мога да коментирам тези съмнения, тъй като не се съмнявам в резултатите от изпитванията. Изброих ви някои от мерките и условия, които сме създали, за да гарантираме валидността на нашите резултати при осигуряване на пълна безпристрастност и независимост на дейността на акредитираната лаборатория. Заключенията за съответствие или несъответствие, които даваме се основават на резултатите, които се получават при изпитване на пробите от течни горива, след прилагане на критериите за прецизност, съгласно БДС EN ISO 4259-2 „Нефтопродукти и сродни продукти. Прецизност на методите за измерване и на резултатите. Част 2: Тълкуване и приложение на данните за прецизност относно методите за изпитване“.

.

Как всъщност се изследва горивото, за да се види дали е качествено?

 • От обектите, които проверяваме – бензиностанции, данъчни складове, бази, се взема проба, разпределена в 6 броя опаковки  – 4 бр.  контролна и 2 бр. арбитражна проба. Една от контролните проби се предоставя на проверявания обект. Три броя опаковки с контролна проба се изпитват в подвижните или стационарната лаборатория.

Пробите от течни горива се изпитват по комплекс от показатели, посочени в Приложенията от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол при спазване на изискванията по отношение на прилагани методи.

За получените резултати от изпитване се прави преценка дали отговарят на  допустимите норми и гранични стойности.

При установено несъответствие на някоя характеристика в подвижна лаборатория, течното гориво задължително се изпитва в стационарна лаборатория. Ако установеното несъответствие при разпространение на течно гориво се потвърди, се налагат принудителни административни мерки, горивото се изтегля от пазара и следва административнонаказателна процедура.

Проверяваното лице в 7 дневен срок може да започне процедура по спор съгласно наредбата.

Има ли наистина България проблем с качеството на горивата?

 

 • Според нашите данни и наблюдения течните горива, които се разпространяват на територията на цялата страна като цяло са качествени. Аз правя това заключение само на база на извършените проверки с вземане на проби и данните от изпитванията, които се провеждат в нашите лаборатории и последващите експертизи за съответствие на течните горива с изискванията за качество.

През първото шестмесечие на тази година са проверени  709 обекта – бензиностанции и са взети 983 проби от течни горива, съответно:

 • гориво за дизелови двигатели – 555 проби
 • автомобилни бензини – 389 проби
 • други горива ГИТТ                     – 39 проби

Установените несъответствия с изискванията за качество са 38 броя, което представлява 3,87 % от взетите и изпитани проби. Този процент се запазва в последните години, което означава, че качеството на течните горива се поддържа стабилно.

Общият брой на бензиностанциите в нашата база данни, която се актуализира непрекъснато по данни от НАП и други източници, е около 3500. Ние проверяваме годишно около 1100-1200 бензиностанции, което представлява около 30%. Това е  добра представителна извадка.

Кой са най-честите отклонения от стандартите и на какво се дължат?

 • Най-често срещаните отклонения от изискванията за качество при гориво за дизелови двигатели е за показател “пламна температура”, за автомобилен бензин – показател “дестилационни характеристики – край на кипене” като през последните години тази тенденция от се запазва. Тези отклонения биха могли да де се дължат на смесване на автомобилен бензин и гориво за дизелови двигатели при транспорта.

Периодично на интернет страница на ДАМТН се публикуват отчети във връзка с дейността на ДАМТН, откъдето бихте могли да се запознаете и с резултатите от контрола  на качеството на горивата.

Как се извършва контрола – по сигнали или на случаен принцип? Как при съмнения да сезираме агенцията за извършване на проверка?

 • Ние контролираме качеството на горивата в съответствие с изискванията на нормативната уредба, като извършваме проверки на обекти в цялата страна. Проверките се извършват планово, съвместно с други държавни институции и по сигнали на граждани и институции.

Създаден е „Междуведомствен координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари“ към ГД БОП, който селектира  рискови обекти, като  ние взимаме участие в проверките.

При съмнение в качеството на течното гориво гражданите трябва да подадат сигнал към ДАМТН. Добре е това да се случи в най-кратки срокове след съмнения относно качеството на течното гориво, като ни се предостави и касов бон. Много често сигнала се подава след като автомобила  е излязъл от сервиз. Ние пак извършваме проверка, но в повечето случаи течното гориво, за което се твърди, че не съответства, вече е продадено.

Сигналите се проверяват с приоритет, т.е. веднага след получаване на сигнала се извършва проверка с вземане на проба, изпитва се и се издава експертиза. Подателят на сигнала се уведомява за резултатите с писмо, подписано от председателя на ДАМТН.

Може ли да има съществени разлики в горивата на пазара тук в България и в други страни-членки на ЕС?

 

 • Отговорът ми е категорично – не, няма разлика.

България, като държава-членка на ЕС, е привела прилаганите вътрешни законови и подзаконови разпоредби за изискванията за качеството на течните горива в съответствие с европейските норми. Те са въведени в Закона за чистотата на атмосферния въздух,  Закона за енергията от възобновяеми източници и  Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.

Всяка година Министерство на околната среда и водите представя годишен доклад до Европейската комисия на база на предоставени от ДАМТН обобщени данни за качеството на течните горива в съответствие с изискванията на чл.8 от Директива 98/70/ЕО и чл. 7 от Директива 99/32/ЕО. Докладите с данни от всички страни-членки са налични  на Eionet Portal (https://www.eionet.europa.eu/).

Покрай въвеждането на еко стикерите за колите до нас достигнаха въпроси дали качеството на бензиновите и дизелови горива могат да окажат влияние върху извършваните измервания за изгорели газове в пунктовете за ГТП. Възможно ли е това?

 • Моето мнение е, че качеството на бензиновите и дизелови горива не оказва влияние върху извършваните измервания на отработени газове, тъй като както вече коментирах, автомобилният бензин и горивото за дизелови двигатели, които се предлагат на бензиностанциите в страната, като цяло са с добро качество.

Европейската комисия преди няколко години въведе биогоривата в транспорта като техният дял ще се увеличава. Изисква се и смесване на бензина и дизела с биодобавка второ поколение от догодина. Как се отразяват биокомпонентите на конвенционалните горива?

 

 • За биогоривата от второ и следващо поколение се използват още определенията „нови“, „напреднали”, „съвременни” или „модерни”.

Второ поколение са биогоривата, произведени по съвременни технологии от нехранителни суровини, например отпадъци от селскостопанската и горската промишленост, енергийни култури и водорасли. Крайният продукт може да бъде еквивалентен на горивата, произведени от първото поколение технологии (например целулозен етанол или биодизел), а може да бъде и различен тип съвременно биогориво, като BioDME (биодиметилов етер), BioSNG (биосинтетичен газ), биоводород или биокеросин. Като цяло, тези биогорива се считат за по-устойчиви, тъй като суровините и методите, използвани за получаването им предлагат по-голямо редуциране на емисиите от парникови газове и не се конкурират с хранителните култури. Критериите за устойчивост включват изисквания относно минималното намаление на емисиите на парникови газове, което трябва да бъде постигнато чрез биогоривата и течните горива от биомаса в сравнение с изкопаемите горива.

На практика от 2019 г. изискването на Закона за енергията от възобновяеми източници е горивото за дизелови двигатели  да бъде смесено с биодизел минимум 6% обемни като минимум 1% обемен да е от ново поколение.

Нашите наблюдения, потвърдени чрез много на брой измервания е, че влаганите биокомпоненти не се отразяват на качеството на течните горива.

Бизнесът преди няколко години предложи въвеждане на стандарт за пропан-бутан, използван за битови нужди и като моторно гориво. Това според Вас необходимо ли е?

 • В страната няма нормативната уредба за контрол на качеството на пропан-бутан, използван за битови нужди и като моторно гориво.

Във всички случаи наличието на единен стандарт ще внесе ред и ще унифицира изискванията. Добре е да се проучи и използва европейската практика.

И накрая как виждате бъдещето на сектора – наистина ли можем да се справим без конвенционални горива, както наскоро предложи ЕК?

 

 • Не мога да се ангажирам с прогноза, моята експертиза и наблюдения са върху качеството на течните горива, разпространявани на територията на страната. Предложението на ЕК, ако се приеме, ще е предизвикателство за целия ЕС, а в частност за България може би още по-голямо.
Публикувай коментар